Stadgar

Stadgar för Svenska Systematikföreningen

Föreningen bildad och stadgar antagna den 25/11 2008, reviderade efter årsmötesbeslut 21/11 2011 och 26/11 2018.

§1


Svenska Systematikföreningen skall vara ett forum för alla som är intresserade av organismer, deras släktskapsförhållanden och systematiska ordnande. Föreningen skall verka för att stödja studier av och forskning kring organismers mångfald, namnsättning, släktskap och klassificering, samt systematisk metod- och teoriutveckling. Vidare skallföreningen främja samarbetet mellan de vetenskapliga institutioner som arbetar med dessa frågor, föreningar med sådan inriktning, samt den intresserade allmänheten. Som ett led i detta arbete skall föreningen verka för att det regelbundet arrangeras nationella Systematikdagar.

§2

Medlemskap i föreningen (per verksamhetsår; 1 september till 31 augusti) ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

§3


Föreningens fasta organ är ordinarie årsmöte och styrelsen. Föreningen har sin hemort där ordföranden är bosatt.

§4


Föreningens räkenskaper, förda per verksamhetsår (1 september till 31 augusti), skall tillsammans med styrelsens årsberättelse överlämnas för granskning till revisorn senast en månad innan årsmötet. Revisorn skall avge berättelse över granskningen vid årsmötet.

§5


Föreningens håller årsmöte och extra sammanträde då styrelsen så beslutar (årsmöte normalt i samband med Systematikdagarna), när revisorn så begär, eller då minst 10 medlemmar samt dessutom minst en styrelseledamot skriftligen så begär. Styrelsen kallar till årsmöte eller extra sammanträde senast sex veckor före utsatt dag. Kallelse sker genom personlig kallelse (till exempel via e-post) och meddelande på föreningens webbplats, om sådan finns. Endast de frågor, som anges i kallelsen, kan föranleda beslut.

Vid årsmötet skall förekomma:
 a) val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner, 
b) frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst, 
c) styrelsens årsberättelse, d) revisionsberättelse,
 e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning,
 f) val av ordförande för föreningen,
 g) val av övriga styrelseledamöter,
 h) val av en revisor och en revisorssuppleant,
 i) val av valberedning på tre personer
, j) fastställande av eventuell årsavgift, 
k) ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet, 
l) förslag som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

Vid årsmötet, och övriga föreningssammanträden, har varje närvarande medlem en röst, och beslut fattas genom enkel, relativ majoritet. Röstning genom fullmakt är inte möjligt. Sluten omröstning skall ske när någon medlem så begär.

§6


Föreningens angelägenheter administreras av styrelsen, som består av ordförande samt vice ordförande, sekreterare, kassör och en ytterligare ledamot. Styrelsen är beslutför – även per capsulam – när minst tre ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer, som då äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. Styrelsen kan även utse arbetsutskott för handläggning av vissa ärenden.

Styrelsen avger årligen en verksamhetsberättelse till årsmötet.

§7


Föreningens styrelseledamöter väljs individuellt av årsmötet. Hela styrelsen väljs för en mandatperiod av ett verksamhetsår. Avgår styrelseledamot innan mandattiden gått till ända, kan styrelsen tillförordna en ny ledamot för återstoden av denna tid. Samtliga ledamöter inklusive ordföranden kan återväljas för en sammanhängande period av maximalt fem år.

§8


Ordförande och kassören kan var för sig teckna föreningens firma.

§9

Frågan om val av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt valberedning skall varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet. Till ledamot i valberedningen får inte utses styrelseledamot. Valberedningen utser sammankallande inom sig.

§10


Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett årsmöte. För sådan ändring fordras två tredjedels majoritet.

§11

Föreningens verksamhet kan nedläggas, om två på varandra följande årsmöten fattar ett sådant beslut med minst två tredjedelar majoritet. Om föreningen läggs ned skall styrelsen hantera föreningens tillgångar på ett sätt som överensstämmer med föreningens syften.