Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 2012

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2012, kl. 17.30-18.00 i Friessalen (Norbyvägen 14, “kärnhuset”, EBC, Uppsala Universitet), Uppsala

DAGORDNING

§1. Mötet öppnas

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

§3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

§4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

§5. Revisionsberättelse

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

§7. Val av ordförande för föreningen

§8. Val av övriga styrelseledamöter

§9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

§10. Val av valberedning på tre personer

§11. Fastställande av eventuell årsavgift

§12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet

§13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

§14. Mötet avslutas

Väl mött!

Livia Wanntorp Ordförande – SSF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *