Svenska artprojektets museistöd ses över

I måndagens Uppsala Nya Tidning (4 mars 2013) aviserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson att regeringen avser att göra en översyn av museistödet inom Svenska artprojektet. Den 6 mars skrev landsbygdsministern i ett svar på en fråga från riksdagsledamot Helena Leander, som undrade varför ingenting sägs om museistödet i regeringsbeslutet om ”Riktlinjer för Svenska artprojektet”:

”I den översyn av Svenska artprojektet jag under fjolåret lät genomföra konstaterades att museistödets resultat inte hade varit möjliga att bedöma inom ramen för översynen. En översiktlig redovisning av museistödets användning finns i resultatsammanställningen av artprojektets vetenskapliga del. Utöver detta har ännu ingen samlad utvärdering gjorts av stödet. När det gäller tillgängliggörandet av den kunskap vi kan få genom de biologiska samlingarna pekade översynen av artprojektet på ett antal frågor som behöver klargöras. Detta föranleder en översyn i särskild ordning av stödet till biologiska samlingar, med tonvikt på museistödets betydelse för artprojektet. Inom Regeringskansliet bereds nu en sådan översyn.

Regeringens avsikt är alltså att försäkra sig om att resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt och till största nytta för den biologiska mångfalden.”

Svaret i sin helhet kan du hitta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Riktlinjer-for-Svenska-artproj_H012344/

ArtDatabanken har ännu inte fått information om hur den aviserade översynen av museistödet ska ske.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *