Årsmöte

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2018, kl. 16.15 i Blå hallen, Ekologihuset, Lunds Universitet

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

7. Val av ordförande för föreningen

8. Val av övriga styrelseledamöter

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

10. Val av valberedning på tre personer

11. Fastställande av eventuell årsavgift

12. Stadgeändring: Föregående årsmöte beslutade på styrelsens förslag att föreningens medlemsavgift, som hittills betalats per kalenderår i framtiden av bokföringstekniska skäl skall betalas per verksamhetsår (dvs september till augusti). Föreningen behöver därför göra ett tillägg i stadgarnas paragraf 2:

$2. Nuvarande formulering: Medlemskap i föreningen ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

$2. Föreslagen formulering: Medlemskap i föreningen (per verksamhetsår; 1 september till 31 augusti) ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *