Kallelse till årsmöte med Svenska systematikföreningen/Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen

Tidpunkt och plats

Måndag 29 november 2021, via zoom i samband med Systematikdagarna, exakt tidpunkt och zoomlänk meddelas senare, när programmet för Systematikdagarna är spikat.

Dagordning

Mötet öppnas

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Val av ordförande för föreningen

Val av övriga styrelseledamöter

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Val av valberedning på tre personer

Fastställande av eventuell årsavgift

Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet

Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Date, place

Monday 29 November 2021, via zoom in connection with Systematikdagarna, the exact time and zoom link will be announced once the program for Systematikdagarna has been finalised.

Agenda:

Meeting opens

Election of meeting chair, meeting secretary and two attestors

Question: has the meeting been advertised according to the statutes

The board’s yearly report, including financial report

Auditor’s report

Question about discharge of liability for the board for the previous year’s administration

Election of chairman of the association

Election of other members of the board

Election of one auditor and one deputy auditor

Election of nomination committee consisting of 3 persons

Decision on annual membership fee (if any)

Other matters which the board submits to the meeting

Other matters submitted to the board at least 4 weeks prior to the meeting

Meting ends

Welcome!

The board

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *