Om Per Alström

https://katalog.uu.se/profile/?id=N99-636

Preliminary program for Systematikdagarna – online 29–30 November

We now have an exciting preliminary program for Systematikdagarna (see below), which will take place via zoom on 29–30 November. The zoom link will be posted closer to the event.

There are some free slots for 20-min presentations, which we hope you will help us fill. There will also be a poster session for which posters will be needed. We will soon (today or tomorrow) post a web page where you can let us know whether you want to give a presentation or present a poster. No registration is required if you just intend to participate without presenting anything.

We hope to see you on zoom!

Per Alström, chairman, on behalf of organising committee

Kallelse till årsmöte med Svenska systematikföreningen/Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen

Tidpunkt och plats

Måndag 29 november 2021, via zoom i samband med Systematikdagarna, exakt tidpunkt och zoomlänk meddelas senare, när programmet för Systematikdagarna är spikat.

Dagordning

Mötet öppnas

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Val av ordförande för föreningen

Val av övriga styrelseledamöter

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Val av valberedning på tre personer

Fastställande av eventuell årsavgift

Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet

Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Date, place

Monday 29 November 2021, via zoom in connection with Systematikdagarna, the exact time and zoom link will be announced once the program for Systematikdagarna has been finalised.

Agenda:

Meeting opens

Election of meeting chair, meeting secretary and two attestors

Question: has the meeting been advertised according to the statutes

The board’s yearly report, including financial report

Auditor’s report

Question about discharge of liability for the board for the previous year’s administration

Election of chairman of the association

Election of other members of the board

Election of one auditor and one deputy auditor

Election of nomination committee consisting of 3 persons

Decision on annual membership fee (if any)

Other matters which the board submits to the meeting

Other matters submitted to the board at least 4 weeks prior to the meeting

Meting ends

Welcome!

The board

Systematikdagarna on zoom 29–30.11

Systematikdagarna, the annual meeting of the Swedish Systematics Association, will be held on zoom 29–30 November. We were hoping to hold an IRL meeting, but decided that wasn’t possible. A group in Uppsala is working on the program. If you have any suggestions for sessions, speakers, workshops, etc., please write to me (per.alstrom@ebc.uu.se) asap.

The AGM will be held sometime during this meeting.

More later.

All the best

Per

Per Alström
(chairman)

Systematikdagarna 2021

Styrelsen har beslutat att försöka genomföra Svenska systematikföreningens årliga möte – Systematikdagarna – i Uppsala 29–30.11 2021. Vi planerar även att föreläsningarna skall kunna ses via zoom. Vi håller tummarna! Mer information senare.

English:
The board is hoping to be able to arrange the annual meeting of the Swedish Systematics Association – Systematikdagarna – in Uppsala on 29–30 November 2021. Lectures are planned to be viewable also via zoom. Fingers crossed, and more info later.

Nygammal styrelse för svenska systematikföreningen / (Partly) new board for the Swedish Systematics Association

In English below:

Vid svenska systematikföreningens årsmöte valdes en nygammal styrelse, och vid styrelsens konstituerande möte 20 Jan 2021 fastställdes styrelseledamöternas roller enligt följande:

Per Alström (ordförande) katalogsida UU
Niklas Wahlberg (vice ordförande) katalogsida LU
Johan Liljeblad (kassör) katalogsida SLU
Mårten Klinth (sekreterare) katalogsida GU
Ellen Sandström (ledamot) katalogsida LU

Dessutom adjungerades Anja Rautenberg som webbmästare

MYCKET STORT TACK till Mats Wedin, som gjort ett ovärderligt arbete i styrelsen under många år, senast som sekreterare!

English:

At the AGM of the Swedish Systematics Association, a partly new board was elected, and the roles of the members were decided on 20 Jan 2021 according to the following:

Per Alström (chair) web page UU
Niklas Wahlberg (vice chair) web page LU
Johan Liljeblad (treasurer) web page SLU
Mårten Klinth (secretary) web page GU
Ellen Sandström (member) web page LU

In addition, Anja Rautenberg was re-recruited as web master

HUGE THANKS to Mats Wedin for his invaluable service on the board for many years, most recently as secretary!

Medlemsavgiften / membership fee

Kom ihåg att betala medlemsavgiften, åtminstone för 2021 (och även för 2020, om du vill vara behörig att rösta på årsmötet). Information här: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Remember to pay the membership fee, at least for 2021 (and for 2020, if you wish to vote at the AGM). Information here: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Thursday 3 December 2020, 19:00 via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Just click on the zoom link above, and you’ll be automatically connected whether you have zoom installed on your computer/phone or not. 

The agenda has been published in Swedish just above this post. Please contact chairman per.alstrom[at]ebc.uu.se if you need an English translation.

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen

Torsdag 3 december 2020 kl. 19:00 via zoomhttps://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Klicka bara på zoomlänken strax före utsatt tid, så skall du anslutas till mötet oavsett om du har zoom installerat på datorn eller inte.

Dagordning:

Mötet öppnas

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Val av ordförande för föreningen

Val av övriga styrelseledamöter

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Val av valberedning på tre personer

Fastställande av eventuell årsavgift

Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Systematikdagarna 2020 inställda

Hej alla medlemmar i Svenska systematikföreningen.

Styrelsen har beslutat att systematikdagarna i höst tyvärr måste ställas in p.g.a. pandemin. Vi planerar att hålla mötet i Uppsala hösten 2021.

Årsmötet kommer att hållas via zoom i november. Jag återkommer med information om detta senare under hösten.

Ha en fin höst och undvik att smittas och att smitta andra.

Per

Per Alström

ordförande