Inget tydligt besked om Svenska artprojektets framtid i budgetpropositionen

I höstens budgetproposition som presenterades i morse nämns Svenska artprojektet under utgiftsområde 23 (Landsbygdsdepartementet):

Riksdagens tidigare ställningstagande (bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128) om en särskild satsning till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet dels för ett nationellt referensverk som beskriver Sveriges samtliga flercelliga djur, växter och svampar, dels för stöd av taxonomisk forskning och inventering samt till biologiska samlingar bör inte längre gälla. Medelstilldelningen för Artprojektet bör fr.o.m. budgetåret 2013 beslutas av regeringen.

Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning och en strategisk uppgift när det gäller rapportering och kommu­nikation av arters förekomster, ekologi och hot­status genom olika tjänster och à jourhållning av olika databaser. Svenska artprojektet är en del av verksamheten vid Artdatabanken. Artprojektet är av stor betydelse för att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald.

Under utgiftsområde 20 (Miljödepartementet) nämns även Artportalen:

Artdatabankens verksamhet och dess webbplats Artportalen är exempel på insatser som ökar kunskapen och delaktigheten. Regeringen bedömer att arbetet med att kartlägga den svenska biologiska mångfalden på artnivå och tillgängliggöra denna kunskap är ett strategiskt viktigt arbete i flera avseenden. Arbetet är bland annat viktigt för att säkerställa kvaliteten i den rapportering som görs av allmänheten via Artportalen. En ökad kunskap om dåligt kända organismgrupper förväntas dels leda till att fler arter inrapporteras och dels öka kvaliteten i inrapporterade data. Därmed förbättras underlaget för fortsatta åtgärder. Regeringen bedömer att allmänhetens delaktighet i inrapporteringen av tillståndet för den biologiska mångfalden har en betydande roll i miljöövervakningsarbetet, och kan behöva underlättas framöver.

Det är glädjande att texterna tar upp Svenska artprojektet och ArtDatabankens verksamhet i mycket positiva ordalag. Dock ges inga besked om eventuella förändringar i budgetramen eller i verksamhetens innehåll. Vi vet alltså ännu ingenting om hur det går med t ex Nationalnyckeln eller Svenska artprojektets museistöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *