Beslut om Svenska artprojektet nästa vecka?

Här kommer lite aktuell information om Svenska artprojektet. Läget är fortfarande mycket kritiskt.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande med anledning av regeringens budgetproposition är nu tillgängligt och kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213Utgiftsomrade-23-Areell_H001MJU2/?html=true.

I betänkandet finns inte mycket nytt att hämta, utan där redogörs i stort sett för vad som tidigare sagts i budgetpropositionen och i de riksdagsmotioner som på olika sätt uttryckt stöd till Svenska artprojektet. Museistödet nämns inte alls, vilket man tyvärr nog får anse som ett dåligt tecken.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut lyder: ”tillstyrker utskottet de anslag som regeringen föreslagit för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (se bil. 2). Vidare tillstyrks de övriga här aktuella förslagen till riksdagsbeslut som lagts fram i budgetpropositionen. Utskottet ställer sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen har redovisat.”

Utskottet föreslår också att samtliga motionsyrkanden (motioner från MP, S och V som bl.a. uttrycker stöd till Svenska artprojektet) avstyrks.

De rödgröna oppositionspartierna har reserverat sig mot regeringspartiernas förslag till beslut, men det finns inget samlat alternativt förslag från oppositionen.

Riksdagsbeslutet tas den 13 december och därefter fattar regeringen beslut i frågan. När beslutet blir offentligt vet vi inte, men vi hoppas att senast få besked i samband med regleringsbrevet till SLU som bör komma den 20 december. Det är fortfarande oklart vad regeringen som helhet anser i frågan. De formuleringar som står i betänkandet kommer från Landsbygdsdepartementet.

Det har nu tyvärr varit knäpptyst i media ett längre tag, men jag hoppas att det kraftfulla stöd till Svenska artprojektet och Nationalnyckeln som manifesterats på olika sätt tidigare under året gör att det blir svårt att fatta ett nedskärningsbeslut. Ännu är det inte avgjort – det finns fortfarande möjlighet att göra något för att påverka beslutet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *