Dagordning för årsmöte med Svenska systematikföreningen (SSF)

Here is the agenda for the annual meeting of the Swedish Systematics Association (in Swedish). Note point 12: We call for subjects for symposia during the upcoming international conference BIOSYST EU 2017, which will be organized by the Association in Gothenburg 15-18 August 2017. Members who are not attending ”Systematikdagarna 2015” can submit suggestions to the president of the Swedish Systematics Association, Ulf Jondelius.

Här är dagordningen för Svenska systematikföreningens årsmöte. Notera särskilt punkt 12: Vi efterlyser förslag till ämnen för symposier under den kommande internationella konferensen BIOSYST EU 2017, som organiseras av föreningen i Göteborg 15-18 augusti 2017. Medlemmar som inte har möjlighet att delta på årsmötet kan skicka förslag till föreningens ordförande Ulf Jondelius.

Datum: 24 november 2015

Tid: kl. 15.30-16.30

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 • 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 • 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 • 5. Revisionsberättelse
 • 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 • 7. Val av ordförande för föreningen
 • 8. Val av övriga styrelseledamöter
 • 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • 10. Val av valberedning på tre personer
 • 11. Fastställande av årsavgift
 • 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
 1. Information om konferensen BIOSYST EU 2017, samt förslag på ämnen för symposier under konferensen
 • 13. Förslag som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 • 14. Övriga frågor
 • 15. Mötet avslutas

Väl mött!

Styrelsen för Svenska systematikföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *