Svamparnas diversitet och makroekologi kartlagda genom världsomspännande jordprover

En ny artikel i tidskriften Science bjuder på den hittills största och mest detaljerade kartläggningen av svamparnas mångfald. Ett forskarlag bestående av deltagare från 23 länder analyserade 365 jordprover från sex kontinenter med högeffektiv DNA-sekvenseringsteknik. Närmare 45,000 arter påträffades, av vilka mindre än 10% kunde identifieras till artnivå.

”Fjorton större grupper av arter kunde inte ens identifieras på klass-nivå.”, konstaterar Henrik Nilsson vid Göteborgs Universitet, medförfattare till studien.

Utöver det taxonomiska sprängstoffet, medförde den breda geografiska och klimatrelaterade samplingen att flera sedan länge etablerade hypoteser kring svamparnas biogeografi och makroekologi kunde prövas. Lite oväntat visade sig klimat- och jord-variabler såsom nederbördsmängd respektive pH vara avgörande för svampars kolonisering. Detta står i strid med dogmen att svampdiversiteten är intimt och oupplösligt kopplad till växtdiversiteten i varje område.

”Och fler omkullkastade dogmer lär det bli”, fortsätter Henrik, ”i takt med att vi nu har redskap att närma oss den eukaryota biodiversiteten och de processer som formar den på ett helt nytt, data-baserat sätt.”

Studien är ett exempel på den taxonomiska och ekologiska syntes som blir möjlig genom global sampling, högeffektiv DNA-sekvensering och världsomspännande samarbete. Vidare sätts svamparna som organismgrupp upp på agendan; i ljuset av studien framstår det som lätt försumligt att närma sig frågor kring ekosystemtjänster, klimatförändringar och makroekologi utan att inbegripa svampriket.

Summary in English

Fungi play major roles in ecosystem processes, but the determinants of fungal diversity and biogeographic patterns remain poorly understood. Using DNA metabarcoding data from hundreds of globally distributed soil samples, we demonstrate that fungal richness is decoupled from plant diversity. The plant-to-fungus richness ratio declines exponentially toward the poles. Climatic factors, followed by edaphic and spatial variables, constitute the best predictors of fungal richness and community composition at the global scale. Fungi show similar latitudinal diversity gradients to other organisms, with several notable exceptions. These findings advance our understanding of global fungal diversity patterns and permit integration of fungi into a general macroecological framework.

Nothofagus pumilio forests of Patagonia

Collection site in Nothofagus pumilio forests of Patagonia
Courtesy of Alina Greslebin

Guyana, courtesy of Terry Henkel

Collection site in Guyana
Courtesy of Terry Henkel

Jordprover till studien samlades in från hela världen. Bilderna visar
två insamlingsplatser, Patagonien (ovan) och Guyana (nedan)

URL: http://www.sciencemag.org/content/346/6213/1256688.abstract

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *