Svamparnas diversitet och makroekologi kartlagda genom världsomspännande jordprover

En ny artikel i tidskriften Science bjuder på den hittills största och mest detaljerade kartläggningen av svamparnas mångfald. Ett forskarlag bestående av deltagare från 23 länder analyserade 365 jordprover från sex kontinenter med högeffektiv DNA-sekvenseringsteknik. Närmare 45,000 arter påträffades, av vilka mindre än 10% kunde identifieras till artnivå.

”Fjorton större grupper av arter kunde inte ens identifieras på klass-nivå.”, konstaterar Henrik Nilsson vid Göteborgs Universitet, medförfattare till studien.

Utöver det taxonomiska sprängstoffet, medförde den breda geografiska och klimatrelaterade samplingen att flera sedan länge etablerade hypoteser kring svamparnas biogeografi och makroekologi kunde prövas. Lite oväntat visade sig klimat- och jord-variabler såsom nederbördsmängd respektive pH vara avgörande för svampars kolonisering. Detta står i strid med dogmen att svampdiversiteten är intimt och oupplösligt kopplad till växtdiversiteten i varje område.

”Och fler omkullkastade dogmer lär det bli”, fortsätter Henrik, ”i takt med att vi nu har redskap att närma oss den eukaryota biodiversiteten och de processer som formar den på ett helt nytt, data-baserat sätt.”

Studien är ett exempel på den taxonomiska och ekologiska syntes som blir möjlig genom global sampling, högeffektiv DNA-sekvensering och världsomspännande samarbete. Vidare sätts svamparna som organismgrupp upp på agendan; i ljuset av studien framstår det som lätt försumligt att närma sig frågor kring ekosystemtjänster, klimatförändringar och makroekologi utan att inbegripa svampriket.

Summary in English

Fungi play major roles in ecosystem processes, but the determinants of fungal diversity and biogeographic patterns remain poorly understood. Using DNA metabarcoding data from hundreds of globally distributed soil samples, we demonstrate that fungal richness is decoupled from plant diversity. The plant-to-fungus richness ratio declines exponentially toward the poles. Climatic factors, followed by edaphic and spatial variables, constitute the best predictors of fungal richness and community composition at the global scale. Fungi show similar latitudinal diversity gradients to other organisms, with several notable exceptions. These findings advance our understanding of global fungal diversity patterns and permit integration of fungi into a general macroecological framework.

Nothofagus pumilio forests of Patagonia

Collection site in Nothofagus pumilio forests of Patagonia
Courtesy of Alina Greslebin

Guyana, courtesy of Terry Henkel

Collection site in Guyana
Courtesy of Terry Henkel

Jordprover till studien samlades in från hela världen. Bilderna visar
två insamlingsplatser, Patagonien (ovan) och Guyana (nedan)

URL: http://www.sciencemag.org/content/346/6213/1256688.abstract

Time to register for Systematikdagarna 2014

It is now time to register for years most important event of the year, Systematikdagarna, this year held in Gothenburg at Wallenberg Center!

We are looking forward to many interesting symposia and workshops. Everyone who wishes to are welcome to contribute witha poster or a talk.

Please find more information and the registration form at

http://systematikforeningen.se/systematikdagarna2014/

and please feel free to distribute this e-mail to people outside of the Swedish association of systematists!

We hope to see many of you there, regards

Svenska systematikföreningen

Systematikdagarna 2014 is drawing closer!

It is soon time for all of us to meet in Gothenburg for the yearly Systematics event! Those of you who wish to propose a workshop, please contact Bernard Pfeil before september 15th. A registration page will soon be opened, but you can already now submit a symposium abstract, again please contact Bernard Pfeil. Symposium abstract submissions are due october 1st.

Hope to see you all there!

Sprid dina artiklar till andra systematiker!

Har ni skrivit en artikel som skulle kunna vara av intresse för alla systematiker? Vi vill uppmana alla medlemmar att dela med sig av vad som händer inom systematikvärlden, och uppdatera varandra om spännande nyheter från svenska systematiker.

Följ i så fall Henrik Nilssons exempel (http://systematikforeningen.se/2013/05/09/learning-systematics-new-review-article/)och posta ett inlägg i flödet på systematikföreningens hemsida http://systematikforeningen.se/! Skriv gärna titel och en kortare sammanfattning, och klistra in en adress där vi andra kan läsa den.

Trevlig sommar
önskar Styrelsen