Svenska artprojektets årliga utlysning av medel för taxonomisk forskning och inventering

Svenska artprojektet har nu utlyst medel för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper i Sverige. Sista ansökningsdag är 1 juni 2016. Läs mer här. Nästa ordinarie utlysning sker i april 2017.

The Swedish Taxonomy Initiative (STI) has now announced grants for taxonomic research and inventories within poorly known organismal groups in Sweden.  Apply before 1 June 2016. Read more here. Next announcement will be made in April, 2017.

15 miljoner till Svenska artprojektet från 2016

Nu är det klart att ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet får 15 miljoner kronor för att kunna satsa på att kartlägga och sprida kunskap om arter. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på forskning, museistöd och framtagande av artfakta.

– Självklart är vi mycket glada för att vi tilldelats pengarna. Det betyder att regeringen tycker att det är viktigt att satsa på biologisk mångfald. Nu inväntar vi riktlinjer som ger oss vägledning i hur vi ska använda resurserna, säger Lena Sundin Rådström, chef för Artdatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Delar av de 15 miljonerna kommer som tidigare meddelats att gå till nio forskningsprojekt. Stödet går till att utforska arter inom ekologiskt viktiga grupper som svampar (inklusive lavar), mossor och insekter (växtsteklar och parasitsteklar).

Om Svenska artprojektet
Artdatabanken har sedan år 2002 ett uppdrag från riksdag och regering att kartlägga och sprida information om Sveriges mindre kända arter, och på det sättet förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Svenska artprojektets resurser fördelas idag på taxonomisk forskning, museistöd och framtagande av artfakta.

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska leda vägen till det hållbara samhället. Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Svenska artprojektet utlyser medel för taxonomisk forskning och inventering

Årets utlysning av medel från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper ligger nu ute på ArtDatabankens hemsida. Sista ansökningsdag är 1 juni 2015.