Svenska artprojektet utlyser medel för taxonomisk forskning och inventering

Årets utlysning av medel från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper ligger nu ute på vår hemsida (länk, se nedan. Sista ansökningsdag är måndag 3 juni 2013. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/forskning/anslag-att-soka/

Svenska artprojektets museistöd ses över

I måndagens Uppsala Nya Tidning (4 mars 2013) aviserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson att regeringen avser att göra en översyn av museistödet inom Svenska artprojektet. Den 6 mars skrev landsbygdsministern i ett svar på en fråga från riksdagsledamot Helena Leander, som undrade varför ingenting sägs om museistödet i regeringsbeslutet om ”Riktlinjer för Svenska artprojektet”:

”I den översyn av Svenska artprojektet jag under fjolåret lät genomföra konstaterades att museistödets resultat inte hade varit möjliga att bedöma inom ramen för översynen. En översiktlig redovisning av museistödets användning finns i resultatsammanställningen av artprojektets vetenskapliga del. Utöver detta har ännu ingen samlad utvärdering gjorts av stödet. När det gäller tillgängliggörandet av den kunskap vi kan få genom de biologiska samlingarna pekade översynen av artprojektet på ett antal frågor som behöver klargöras. Detta föranleder en översyn i särskild ordning av stödet till biologiska samlingar, med tonvikt på museistödets betydelse för artprojektet. Inom Regeringskansliet bereds nu en sådan översyn.

Regeringens avsikt är alltså att försäkra sig om att resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt och till största nytta för den biologiska mångfalden.”

Svaret i sin helhet kan du hitta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Riktlinjer-for-Svenska-artproj_H012344/

ArtDatabanken har ännu inte fått information om hur den aviserade översynen av museistödet ska ske.

Regeringsbeslut om Svenska artprojektet – oklarheter och nedskärningshot kvarstår

Regeringen beslutade 21 februari om mål och inriktning för Svenska artprojektet, som syftar till att hitta och beskriva arter i Sverige och göra kunskapen tillgänglig för samhället. Artprojektet drivs inom ArtDatabanken vid SLU.

Regeringens beslut om målen är att fortsätta arbetet med att kartlägga vilka arter som finns i landet och göra den kunskapen tillgänglig för forskare och naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. Projektet ska också stimulera den naturintresserade allmänheten att rapportera arter på Artportalen. Verksamheten ska bidra till att uppfylla miljömålen och ta fram kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Regeringen fastslår också att SLU ska fortsätta att leda Artprojektet.

− Vi välkomnar att regeringen äntligen lagt fast vilka mål som ska gälla för projektet. Regeringens beslut stämmer väl överens med hur vi redan arbetar i projektet och hur vi tidigare i år bestämde framtida inriktning, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

− Det är mycket bekymmersamt att beslutet inte berör framtiden för stödet till de biologiska museerna, som är en viktig grundbult i projektet säger Ulf Gärdenfors, stf chef för ArtDatabanken. Det innebär att våra samarbetspartner bland museerna fortfarande lever i osäkerhet om framtiden.

SLU har också tidigare fått ett uppdrag att till den 15 maj i år föreslå ytterligare effektiviseringar och besparingar för Artprojektet.

− Det är oroande att regeringen vill minska vår budget ännu mer, utöver den nedskärning med tio miljoner kronor som redan gjorts. Det fortsätter att skapa osäkerhet om projektets framtid. Alla de fantastiska människor som arbetar med Artprojektet behöver arbetsro för att kunna utveckla projektet efter de mål och förutsättningar som nu lagts fast, framhåller Johan Bodegård.

Regeringsbeslutet kan du läsa om du surfar till den här sidan: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/aktuellt1/nyheter1/2013/2/artprojektet-bra-med-klara-mal-men-annu-oro-kring-framtiden/

Svenska artprojektet går vidare

Regeringsbeslut om mål och inriktning för Svenska artprojektet dröjer. För att inte ytterligare tappa tempo har SLU nu bestämt att gå vidare i arbetet med att fastställa mål och inriktning och hantera den minskade budgeten.

Artprojektet har fått 10 mkr mindre i årets budget och ett uppdrag att redan 15 maj föreslå ytterligare besparingar. Verksamheten lider av att inte ha tydliga mål och personalen är mycket orolig, vilket gör det nödvändigt att agera nu.

− När regeringen meddelat sitt beslut om inriktning för Svenska artprojektet så kommer vi vid behov att anpassa vad vi bestämt, säger Johan Bodegård chef för ArtDatabanken.

Neddragningarna i budgeten kommer även att drabba museerna och forskningen vilket vi är mycket ledsna för. Vi kommer att samråda med våra samarbetspartners i projektet om hur den minskade budgeten ska hanteras.

Vi ser ett behov av att prioritera utveckling av system för digital publicering av artinformation. Därför behöver vi skjuta upp bokutgivningen tillsvidare. Två volymer kommer dock att publiceras 2013 respektive 2014. Ambitionen är att bokverket ska knytas ihop på något sätt, hur får vi återkomma till.

− Jag vill rikta ett särskilt tack till våra samarbetspartners bland forskare och museer för deras starka stöd och det fantastiska jobb de gör. Jag vill också tacka alla andra som engagerar sig för artprojektet, framhåller Johan Bodegård. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi nu utveckla projektet efter de nya förutsättningarna.

ArtDatabanken vill att Sverige ska fortsätta att gå i Linnés spår. Vi har en stark tro på att kunskapen från artprojektet är mycket viktig för att bevara den biologiska mångfalden.

Regeringsbeslut om Svenska artprojektets framtid den 17 januari

Strax före jul kom beskedet om att regeringen skär ned anslagen till Svenska artprojektet för 2013 med 10 miljoner. Detta trots den massiva opinionen mot nedskärningarna. Därtill har SLU fått i uppdrag att senast 31 maj 2013 själva föreslå ytterligare ”effektiviseringar och besparingar” inför 2014 års statsbudget. Den 17 januari fattar regeringen beslut om Svenska artprojektets framtida inriktning. Vad nedskärningarna i praktiken kommer att innebära vet vi alltså ännu inte.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som har engagerat sig på olika sätt för Svenska artprojektet.

Jag hoppas att alla som stretar på med kunskapsuppbyggnaden om de svenska arterna trots dessa dystra besked ska orka fortsätta arbeta i en positiv anda med sikte på:

  • Ökad taxonomisk kunskap om de svenska arterna
  • Bättre kännedom om arternas utbredning och ekologi
  • Förbättrad samlingsvård och ökad tillgänglighet för de biologiska samlingarna
  • Ökad spridning av artkunskap och ett ännu större engagemang från allmänheten vad gäller att rapportera in observationer och på andra sätt bidra till övervakningen av arternas populationer. ”Citizen science” ligger i tiden!

Om vi jobbar gemensamt åt samma håll tror jag att vi kan nå målet. Men detta viktiga arbete som bedrivs av så många människor behöver ökade resurser, inte minskade – och det hoppas jag att vi tillsammans kan fortsätta att långsiktigt arbeta för! Vi är många och vi har alla fakta på vår sida!

Rapport om Svenska artprojektets vetenskapliga del 2002-2011

Nu har Svenska artprojektet sammanställt resultaten från de första tio årens (2002−2011) arbete med att kartlägga landets arter.

─Resultaten är häpnadsväckande, säger Ulf Gärdenfors chef för de vetenskapliga delarna av Artprojektet. Vi har inom Sveriges gränser hittat 860 arter som var helt okända för vetenskapen och ytterligare nästan 1600 arter som tidigare inte påträffats i landet. Dessutom har vi utbildat nya experter och skrivit 300 vetenskapliga artiklar.

Svenska artprojektet har som mål att hitta och beskriva alla Sveriges flercelliga arter. Arbetet bedrivs till stor del vid landets universitet och museer. Det koordineras av ArtDatabanken och har en vetenskaplig del med inventeringar, utforskning och tillgängliggörande av material och resultat. I en populärvetenskaplig del av projektet beskrivs dessutom landets arter på svenska i Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna.

En oberoende utvärdering beställd av regeringen under 2012 sammanfattade resultaten från Svenska artprojektets vetenskapliga del med orden: Den vetenskapliga produktionen är enorm, och de flesta av de finansierade projekten har levererat ”valuta för pengarna”. Svenska artprojektet har placerat Sverige i den absoluta eliten när det gäller kunskap om nationell fauna och flora.

─Med tanke på dessa resultat och att Sverige anser att biologisk mångfald är viktigt är vi bestörta över att regeringen nu beslutat minska budgeten till projektet med 10 miljoner, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

Rapporten kan laddas ned från ArtDatabankens hemsida (http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/ResultatrapportSvA2002-2011.pdf).

Svenska artprojektets framtid i regeringens händer

Igår höll riksdagen debatt om hela utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Av de riksdagsledamöter som deltog i debatten var det endast Jens Holm (v) som tog upp Svenska artprojektet. Han sa: ”Vi tillför också extra pengar till det svenska artprojektet och för att rädda folkbildningsprojektet Nationalnyckeln.” Inte något av de övriga partierna tog upp frågan om Svenska artprojektets framtid, inte ens (mp). Efter debatten blev förslaget till beslut bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Det formella beslutet tas den 18 december.

Nu ligger alltså frågan om Svenska artprojektets framtid i regeringens händer. Och vi vet fortfarande inte vad regeringen som helhet kan enas om. Meningarna är delade, men de måste ju enas, så nu är det fråga om vilken sida som är starkast och envisast.

Ännu är det inte avgjort – det finns fortfarande möjlighet att göra något för att påverka beslutet i positiv riktning!

Beslut om Svenska artprojektet nästa vecka?

Här kommer lite aktuell information om Svenska artprojektet. Läget är fortfarande mycket kritiskt.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande med anledning av regeringens budgetproposition är nu tillgängligt och kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213Utgiftsomrade-23-Areell_H001MJU2/?html=true.

I betänkandet finns inte mycket nytt att hämta, utan där redogörs i stort sett för vad som tidigare sagts i budgetpropositionen och i de riksdagsmotioner som på olika sätt uttryckt stöd till Svenska artprojektet. Museistödet nämns inte alls, vilket man tyvärr nog får anse som ett dåligt tecken.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut lyder: ”tillstyrker utskottet de anslag som regeringen föreslagit för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (se bil. 2). Vidare tillstyrks de övriga här aktuella förslagen till riksdagsbeslut som lagts fram i budgetpropositionen. Utskottet ställer sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen har redovisat.”

Utskottet föreslår också att samtliga motionsyrkanden (motioner från MP, S och V som bl.a. uttrycker stöd till Svenska artprojektet) avstyrks.

De rödgröna oppositionspartierna har reserverat sig mot regeringspartiernas förslag till beslut, men det finns inget samlat alternativt förslag från oppositionen.

Riksdagsbeslutet tas den 13 december och därefter fattar regeringen beslut i frågan. När beslutet blir offentligt vet vi inte, men vi hoppas att senast få besked i samband med regleringsbrevet till SLU som bör komma den 20 december. Det är fortfarande oklart vad regeringen som helhet anser i frågan. De formuleringar som står i betänkandet kommer från Landsbygdsdepartementet.

Det har nu tyvärr varit knäpptyst i media ett längre tag, men jag hoppas att det kraftfulla stöd till Svenska artprojektet och Nationalnyckeln som manifesterats på olika sätt tidigare under året gör att det blir svårt att fatta ett nedskärningsbeslut. Ännu är det inte avgjort – det finns fortfarande möjlighet att göra något för att påverka beslutet!

Riksdagsmotioner som berör Svenska artprojektet

Hittills har tre riksdagsmotioner lämnats in som berör Svenska artprojektet. Det är ledamöter från Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har skrivit. Den närmaste månaden lär bli avgörande för Svenska artprojektets framtid.

Motionerna kan återfinnas via följande länkar:

Motion 2012/13:MJ231 Forskningens betydelse för hotade arter av Anita Brodén, Nina Lundström och Lars Tysklind (FP): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forskningens-betydelse-for-hot_H002MJ231/?text=true

Motion 2012/13:MP2408 (MP2408) Artprojektet av Helena Leander och Mats Pertoft (MP): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Artprojektet_H002-1AE7E805-A4CB-4C88-A313-098F0202EFEE/?text=true

Motion 2012/13:S32057 (S32057) Artprojektet av Désirée Liljevall och Krister Örnfjäder (S): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Artprojektet_H002-F4FF549B-EF15-49B5-AF60-FF5AB9E91BA8/?text=true

 

Inget tydligt besked om Svenska artprojektets framtid i budgetpropositionen

I höstens budgetproposition som presenterades i morse nämns Svenska artprojektet under utgiftsområde 23 (Landsbygdsdepartementet):

Riksdagens tidigare ställningstagande (bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128) om en särskild satsning till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet dels för ett nationellt referensverk som beskriver Sveriges samtliga flercelliga djur, växter och svampar, dels för stöd av taxonomisk forskning och inventering samt till biologiska samlingar bör inte längre gälla. Medelstilldelningen för Artprojektet bör fr.o.m. budgetåret 2013 beslutas av regeringen.

Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning och en strategisk uppgift när det gäller rapportering och kommu­nikation av arters förekomster, ekologi och hot­status genom olika tjänster och à jourhållning av olika databaser. Svenska artprojektet är en del av verksamheten vid Artdatabanken. Artprojektet är av stor betydelse för att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald.

Under utgiftsområde 20 (Miljödepartementet) nämns även Artportalen:

Artdatabankens verksamhet och dess webbplats Artportalen är exempel på insatser som ökar kunskapen och delaktigheten. Regeringen bedömer att arbetet med att kartlägga den svenska biologiska mångfalden på artnivå och tillgängliggöra denna kunskap är ett strategiskt viktigt arbete i flera avseenden. Arbetet är bland annat viktigt för att säkerställa kvaliteten i den rapportering som görs av allmänheten via Artportalen. En ökad kunskap om dåligt kända organismgrupper förväntas dels leda till att fler arter inrapporteras och dels öka kvaliteten i inrapporterade data. Därmed förbättras underlaget för fortsatta åtgärder. Regeringen bedömer att allmänhetens delaktighet i inrapporteringen av tillståndet för den biologiska mångfalden har en betydande roll i miljöövervakningsarbetet, och kan behöva underlättas framöver.

Det är glädjande att texterna tar upp Svenska artprojektet och ArtDatabankens verksamhet i mycket positiva ordalag. Dock ges inga besked om eventuella förändringar i budgetramen eller i verksamhetens innehåll. Vi vet alltså ännu ingenting om hur det går med t ex Nationalnyckeln eller Svenska artprojektets museistöd.