Miljødirektoratet (Norge) søker en rådgiver for arbeid med fremmede organismer og handel med truede arter

Har du din bakgrunn i biologien og kunnskap om fremmede organismer? Har du også erfaring fra forvaltningen og fra internasjonalt arbeid? Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter.

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel er en av fem seksjoner i avdeling for vann og kunnskap. Seksjonen har ansvar for fremmede organismer, handel med truede arter (CITES), genmodifiserte organismer og genetiske ressurser. Seksjonen har ca 16 kompetente medarbeidere og har arbeidssted på Brattøra i Trondheim.

Vi søker etter en dyktig seniorrådgiver som kan bidra til å styrke arbeidet med fremmede organismer og handel med trua arter. Du vil jobbe i to faggrupper på seksjonen som blant annet har ansvar for behandling av søknader etter forskrift om fremmede organismer og CITES-forskriften . Dette arbeidet innebærer blant annet å kunne vurdere fremmede organismers innvirkning på naturen, håndheve og bidra til utvikling av regelverk, samt samarbeid med andre sektormyndigheter og rådgivende organer. Du vil i tillegg til den nasjonale oppgavene også jobbe med å følge opp internasjonale forpliktelser på områdene, og å innhente ny kunnskap på området.

Stillingens hovedansvarsområder

 • Nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til konvensjonen om internasjonal handel med truede plante- og dyrearter (CITES)
 • Nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til forvaltning av fremmede organismer
 • Oppgavene vil i noen grad bli tilpasset den som blir ansatt.

Kvalifikasjoner

 • Naturvitenskapelig utdanning innen biologiske fagdisipliner som f.eks. botanikk, zoologi, økologi, bevaringsbiologi eller naturforvaltning på minimum mastergradsnivå er et krav.
 • Tilsvarende utdanning på doktorgradsnivå vil tillegges vekt
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid og kjennskap til internasjonalt handelsregelverk tillegges stor vekt
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Svært gode skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk

Egenskaper

 • du trives med både internasjonale og nasjonale aktiviteter
 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver fra kr.524.200,- (ltr. 60) til kr. 658.300,- (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide på telefon 404 54 374 /bjarte.heide@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Ingrid Krohn Hansen på telefon 988 07 145/ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/159825/vil-du-bidra-i-miljoedirektoratets-arbeid-med-fremmede-organismer-og-handel-med-truede-arter

Last day for early bird registration for Systematikdagarna!

The deadline for early bird registration for Systematikdagarna 2018, to be held in Lund on November 26 and 27, is October 31! Remember to register and send in an abstract if you would like to give a presentation! A preliminary schedule for the meeting is given on https://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2018/ where you will also find a link to the registration web page. Two plenary talks will pave the way for the rest of the conference. On Monday 26 November, Catarina Rydin (Stockholm University) will talk about the macroevolution of the mysterious Gnetales, and on Tuesday 27 November, Martin Irestedt (Naturhistoriska Riksmuseet) will tell us about the power of museomics for understanding bird of paradise phylogenetics. We have several invited speakers as well, Nicolas Chazot (University of Gothenburg), Petra Korall (Uppsala University), Martin Ryberg (Uppsala University), Johannes Bergsten (Naturhistoriska Riksmuseet) and Jadranka Rota (Lund University).

Come and share your latest research on the systematics of life! Welcome to Lund! 

Best regards,

Niklas Wahlberg (main organiser)

PhD student in Plant Systematics, Stockholm University

A PhD position is available at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences at Stockholm University. The successful candidate will work on genome evolution in parasitic plants using Next Generation Sequencing and comparative analyses. Application deadline 5 November 2018. Please follow the links below for more information.

ENG: https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=7088&rmlang=UK

SWE: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=7086&rmlang=SE

 

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen (SSF) 26 november 2018, kl. 16.15 i Blå hallen, Ekologihuset, Lunds Universitet

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

7. Val av ordförande för föreningen

8. Val av övriga styrelseledamöter

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant

10. Val av valberedning på tre personer

11. Fastställande av eventuell årsavgift

12. Stadgeändring: Föregående årsmöte beslutade på styrelsens förslag att föreningens medlemsavgift, som hittills betalats per kalenderår i framtiden av bokföringstekniska skäl skall betalas per verksamhetsår (dvs september till augusti). Föreningen behöver därför göra ett tillägg i stadgarnas paragraf 2:

$2. Nuvarande formulering: Medlemskap i föreningen ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

$2. Föreslagen formulering: Medlemskap i föreningen (per verksamhetsår; 1 september till 31 augusti) ges till alla fysiska personer som delar föreningens intressen och som betalar medlemsavgift, om sådan beslutats av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Medlem kan utträda ut föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem skall få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för ett sådant beslut skall protokollföras.

13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

14. Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

ForBio and STI course: Entomology hands-on: collecting, sorting, species ID

The course presents several aspects of insect handling in field and in collections. You will get hands-on experience in collecting, handling, sorting, identifying and preserving of insects. We will broadly cover different taxonomic levels/groups, and provide some opportunities to dive deeper into some of them.

Time and place: Sep. 2, 2018 9:00 AMSep. 9, 2018 5:00 PM, Station Linné, Öland

Learning targets:

 • Understand several methods for collecting
 • Knowledge of taxonomic sorting methods and tools
 • Knowledge of identification procedures for most larger insect groups
 • Basic understanding of advanced techniques for species ID in lab

The core teachers responsible for different parts of the course are the entomologists working at the station: Dave Karlsson, Jon Tinnert and Mathias Jaschhof. Visiting lecturers will also be invited to cover a wider taxonomic spectrum of insect groups: Marianne Espeland (tentative) and Björn Rulik, both are from Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn. Participants are expected to read literature prior to the course, and take active part in all sessions. Station Linné is coordinating the largest Malaise trap project ever run in Scandinavia: “SMTP”, Swedish Malaise Trap Project, and preserved SMTP-material will be one of the parts of the course content.

Target group: PhD students, master students, researchers, consultants, government officials/museum staff – with relevant background in biology.

Working language: English/Scandinavian

Recommended course credits:  3 ECTS

Number of participants: Maximum 18.

Course Fee, Accommodation and food costs: There is no course fee. ForBio members that are PhD/MSc-students or PostDocs in Norway can have travel, accommodation and food costs covered. ForBio assoiciates will have to pay for accommodation and food. Applicants affiliated to Swedish Universities/Research Institutes will get their accommodation and food (not travel) covered by STI. All other categories of participants will have to use own funds for travel as well as to cover accommodation and catering at the station. The costs of accommodation at the Station Linné and food (combination of catering and self-service) is 2800 SEK for the whole duration of the course, 8 days.

Registration: Register with a short CV indicating the nature and stage of your interest or research project. The registration form is provided here. Registration deadline is June 10, 2018. Priority will be given to students/researchers enrolled in the Swedish Taxonomy Initiative and to members of ForBio, should the maximum number of participants be exceeded.

Questions:

Postdoc position in Plant Systematics at Stockholm University

We seek a postdoctoral research fellow to work on the evolution of pollen and pollination systems in extinct gymnosperms. Pollination with biotic vectors is common in flowering plants but is not unique to them. The postdoc will study the ultrastructure and aerodynamic features of fossil pollen of a selection of gymnosperms. The results will constitute the basis for estimating the pollination biology of extinct species and macro evolutionary analyses of pollination syndromes in seed plants.

More information: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs

Instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

NTNU Vitenskapsmuseet søker en ny instituttleder ved Institutt for naturhistorie. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelser etter ny ordinær kunngjøring og ansettelsesprosess, dog ikke utover 12 år. Tiltredelse er 01.01.2019.

Som instituttleder er du instituttets daglige leder og rapporterer til museumsdirektøren. Instituttleder inngår i museumsdirektørens ledergruppe, og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av museet med dets spesifikke mandat, fagområder og oppgaver. Spesielt vil vi vektlegge egenskaper, erfaring og interesse for å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom museets to institutter.

Dine viktigste oppgaver er å:

 • lede og utvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i forskning, samlingsforvaltning, formidling og undervisning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • delta i NTNU Vitenskapsmuseets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte styringsdokumenter og handlingsplaner, og at disse følges opp
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta ansattes medbestemmelse
 • påse at instituttet har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at instituttet drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll)
 • leder for instituttrådet.

NTNUs instituttledere forventes å være aktive bidragsytere for å realisere NTNUs visjon om «Kunnskap for en bedre verden». NTNU har også som mål innen 2025 at alle institutt har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Dette vil være en av hovedoppgavene for deg som instituttleder i inneværende strategiperiode. Som en del av dette arbeidet skal du bidra til å styrke den tverrfaglige aktiviteten og vektlegge samarbeid med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Du som søker stilingen må ha:

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum nivå som førsteamanuensis innenfor ett av instituttets fagområder
 • dokumenterte gode lederegenskaper
 • vist evne til internasjonalt samarbeid
 • erfaring med nasjonal og internasjonal prosjektakkvisisjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett av de skandinaviske språk, samt i engelsk.

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • ledererfaring fra forskningsinstitusjon
 • erfaring fra museumsfaglig virksomhet/vitenskapelige samlinger
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid
 • erfaring fra personalledelse og HMS-arbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsvirksomhet.

Du har følgende personlige egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • engasjement og entusiasme for stillingen
 • kommunikative evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme.

NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til dine evner og vilje til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for utvikling
 • godt og sosialt arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1475 Instituttleder i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning er kr 750 000 – 850 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna blir trukket 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU Vitenskapsmuseet arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet hvis anmodningen ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til museumsdirektør Reidar Andersen, tlf. 91568814 eller forsknings- og samlingssjefsjef Solveig Bakken, tlf. 90539321.

For ytterligere informasjon om stillingen, se også www.searchhouse.no. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf. 99 22 02 02 eller Jan Gunnar Storli tlf. 924 12 800.

Er Institutt for naturhistorie stedet hvor du kan bidra til å frembringe kunnskap for en bedre verden? Send søknad elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 03.06.2018.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151548/instituttleder-institutt-for-naturhistorie