Scientific Project Coordinator

We are looking for a Scientific Project Coordinator for the newly established Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC) and our own research group.

GGBC has two main goals: to further develop biodiversity research, and to bridge the gap between scientists, the public and industry through various outreach activities. The Centre represents a long-term collaboration among the following institutions at the University of Gothenburg: the Department of Marine Sciences, the Department of Biological and Environmental Science, the Department of Geosciences, Herbarium GB, the Centre for Sea and Society, and the Linnaeus Centre for Marine Evolutionary Biology. Moreover, it comprises the following organisations: Department of Energy & Environment, Chalmers University of Technology, Havets Hus, Maritime Museum and Aquarium, Nordens Ark, The Gothenburg Museum of Natural History, and Universeum Science Centre.

Please spread the word to potentially suitable candidates. For more information please visit:

In English: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=814992&Type=E

In Swedish: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/?id=19144&Dnr=814992&Type=S

Universitetslektorat i växtsystematik (inkl. alger och svampar)

Universitetslektor i växtsystematik

Ref.nr SU FV-2892-16

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2017-02-10.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är marin ekologi och växtekologi, ekotoxikologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda av vilka 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnesområdet avser växtsystematik i vid bemärkelse och innefattar forskning på såväl landväxter som alger och svampar.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga såväl som den pedagogiska skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Arbetsuppgifterna är forskning, undervisning och handledning. Undervisning på grundläggande och avancerad nivå omfattar ca 25 % av arbetstiden. Innehavaren av anställningen får stöd av institutionen att utveckla en forskargrupp.

Undervisning på grundnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Ove Eriksson, tfn 08-16 12 04, ove.eriksson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista

 

Göteborgs botaniska trädgård söker ny intendent

För mer information och kontaktuppgifter se:

https://vgregion.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:125128/where:4/

 

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör att tillföra en hög botanisk kompetens, att tillsammans med andra leda arbetet med kunskapsuppbyggnad, utveckling av de botaniska och hortikulturella samlingarna, växtdatabas samt att förmedla kunskap både inåt i förvaltningen och utåt mot omvärlden. Även ansvar för litteratur och beläggtagning kan ingå liksom utbyte av växtmaterial med andra institutioner. De botaniska samlingarna omfattar arter och sorter i både växthus och på friland, bl. a. med specialiteter som orkidéer, suckulenter, alpiner, lök- och knölväxter, barrträd och rododendron. Du förväntas arbeta med växtgrupper, av vild- och kulturursprung, som kanske inte ingår i din egen specialistkompetens, liksom att samverka med en mångfald av yrkesgrupper.

Kvalifikationer
Du ska ha genomgången forskarutbildning i biologi, fil. dr. eller motsvarande, med inriktning av relevans för Botaniska trädgårdens verksamhet. Du måste vara insatt i nomenklatur och artbestämning samt ha en bred växtkunskap. Du är intresserad av aktuella miljö- och klimatfrågor och vi ser gärna att du är insatt i skandinavisk flora.

Vi vill att du ska vara en person med ett brinnande intresse för botanik, motivation att dela med dig av dina kunskaper, pedagogisk förmåga, god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga både i tal och skrift, på svenska och på engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

PhD position; plant systematics (grass evolution); Stockholm University

A PhD position is available in plant systematics, focussing on the evolution of grasses (Poaceae) in the context of cold tolerance evolution, distribution patterns and biogeographical history. Closing date 21 Nov 2016.

For more information please see the full ad under Stockholm University vacancies: http://www.su.se/english/about/vacancies/vacancies-new-list?rmpage=job&rmjob=2102&rmlang=UK
/Aelys Humphreys

Dagordning till Systematikföreningens årsmöte 2016

Som tidigare meddelats kommer Systematikföreningens årsmöte att äga rum under Systematikdagarna 2016 som pågår 21-22 november i Uppsala.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner
 3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 4. Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 7. Val av ordförande för föreningen
 8. Val av övriga styrelseledamöter
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 10. Val av valberedning på tre personer
 11. Fastställande av eventuell årsavgift
 12. Ärenden, som styrelsen förelägger årsmötet
  1. BioSyst EU 2017
  2. Ev. övriga ärenden
 13. Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
 14. Mötet avslutas

Välkomna!

Registration for Systematikdagarna 2016

There have been some problems with confirmation e-mails for those who have registered for Systematikdagarna 2016. I have now experimented with the settings, and hope that it works better now. If you have tried to register, but not yet received a confirmation e-mail, please let me know at webmasterSNABELAsystematikforeningen.se (replace SNABELA with @)!

Systematikdagarna 2016 will take place in Uppsala 21-22 November. Last day to register at reduced fee is 31 October. Programme and registration: http://systematikforeningen.se/verksamhet/systematikdagarna/systematikdagarna-2016/

And sorry to those of you who might have received multiple confirmation e-mails!