Om Rikard Sundin

Jag arbetar som forskningssekreterare inom Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Lavkurs i Södermanland 4-8 maj 2015

Svenska artprojektet och ForBio ordnar med stöd av Stiftelsen Oscar och Lilli Lamms minne en kurs om artbestämning av lavar 4–8 maj 2015. Göran Thor från SLU håller i kursen. Anmäl dig senast 10 april 2015. Läs mer om lavkursen: http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Svenska%20artprojektet/Forskarskola/Lichen%20Course%202015.pdf

 

Training course on identification of soil fauna

This course is arranged by the Swedish Taxonomy Initiative (STI) and the Research School In Biosystematics (ForBio), and is given in Uppsala at the Ecology department, SLU in 10-14 november 2014.

The course will cover the most important soil fauna groups. Teaching consists of lectures by internationally renowned experts followed by practical seminars to give students hands-on determination experience. Emphasis will be on understanding the diversity in a soil sample, in addition to acheive a deeper knowledge of identification and sampling in at least one of the studied organism groups: Potworms (Enchytraeidae, småringmaskar); springtails (Collembola, hoppstjärtar); soil nematodes (Nematoda, marklevande rundmaskar); oribatid mites (Oribatida, hornkvalster); woodlice (soil living Isopoda, gråsuggor); or soil living insect larvae (Insecta, marklevande insektslarver).

More information about the workshop and instructions on how to register can be found on the webpages of ForBio, Svenska artprojektet (Swedish Taxonomy Initiative) and Artsdatabanken. Application deadline is October 20, 2014.

Contact Sanna Nordström at STI (sanna.nordstrom@slu.se) or Aino Hosia at ForBio (aino.hosia@um.uib.no. ) for more information.

Svenska artprojektets medel för taxonomisk forskning och inventering utlysta

Årets utlysning av Svenska artprojektets medel för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper är nu offentliggjord på vår hemsida.

The yearly announcement of grants for taxonomy and inventories on poorly known organismal groups from the Swedish Taxonomy Initiative is now available on our webpage.

Vänliga hälsningar/Rikard

ArtDatabanken söker ny chef – något för dig?

Naturvårdssveriges intressantaste uppdrag!

Är du den engagerade och visionära ledare vi söker som tillsammans med medarbetarna vill vara med att utveckla denna viktiga, spännande och dynamiska verksamhet?

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum som bedömer tillståndet för landets arter, naturtyper och deras livsmiljöer samt är en brygga mellan forskning, miljöövervakning, näringar, naturvård, amatörbiologer och samhället. ArtDatabanken värnar Sveriges arter, naturtyper och deras livsmiljöer genom att tillhandahålla fakta och sprida information baserad på analyser, observationer och miljöövervakning.

Lär mer om oss på www.artdata.slu.se.

Som chef för ArtDatabanken har du ett övergripande ansvar för ledning, utveckling, planering, budget och uppföljning av hela verksamheten som omfattar cirka 80 anställda och omsätter cirka 110 miljoner per år. En spännande utmaning är att driva den förändringsprocess där Nationalnyckeln ska digitaliseras och att integrera hela ArtDatabanken i det arbetet.

Sista ansökningsdag är 22 april. För mer information kontakta Andrea Bergkvist på 073-944 50 75. Läs mer här: https://www.poolia.se/lediga-jobb/chef-till-artdatabanken-vid-slu-uppsala-35014/

Svenska artprojektet utlyser medel för taxonomisk forskning och inventering

Årets utlysning av medel från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning och inventering gällande dåligt kända organismgrupper ligger nu ute på vår hemsida (länk, se nedan. Sista ansökningsdag är måndag 3 juni 2013. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/forskning/anslag-att-soka/

Svenska artprojektets museistöd ses över

I måndagens Uppsala Nya Tidning (4 mars 2013) aviserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson att regeringen avser att göra en översyn av museistödet inom Svenska artprojektet. Den 6 mars skrev landsbygdsministern i ett svar på en fråga från riksdagsledamot Helena Leander, som undrade varför ingenting sägs om museistödet i regeringsbeslutet om ”Riktlinjer för Svenska artprojektet”:

”I den översyn av Svenska artprojektet jag under fjolåret lät genomföra konstaterades att museistödets resultat inte hade varit möjliga att bedöma inom ramen för översynen. En översiktlig redovisning av museistödets användning finns i resultatsammanställningen av artprojektets vetenskapliga del. Utöver detta har ännu ingen samlad utvärdering gjorts av stödet. När det gäller tillgängliggörandet av den kunskap vi kan få genom de biologiska samlingarna pekade översynen av artprojektet på ett antal frågor som behöver klargöras. Detta föranleder en översyn i särskild ordning av stödet till biologiska samlingar, med tonvikt på museistödets betydelse för artprojektet. Inom Regeringskansliet bereds nu en sådan översyn.

Regeringens avsikt är alltså att försäkra sig om att resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt och till största nytta för den biologiska mångfalden.”

Svaret i sin helhet kan du hitta här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Riktlinjer-for-Svenska-artproj_H012344/

ArtDatabanken har ännu inte fått information om hur den aviserade översynen av museistödet ska ske.

Regeringsbeslut om Svenska artprojektet – oklarheter och nedskärningshot kvarstår

Regeringen beslutade 21 februari om mål och inriktning för Svenska artprojektet, som syftar till att hitta och beskriva arter i Sverige och göra kunskapen tillgänglig för samhället. Artprojektet drivs inom ArtDatabanken vid SLU.

Regeringens beslut om målen är att fortsätta arbetet med att kartlägga vilka arter som finns i landet och göra den kunskapen tillgänglig för forskare och naturvårdare, med fokus på digital kunskapsspridning. Projektet ska också stimulera den naturintresserade allmänheten att rapportera arter på Artportalen. Verksamheten ska bidra till att uppfylla miljömålen och ta fram kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Regeringen fastslår också att SLU ska fortsätta att leda Artprojektet.

− Vi välkomnar att regeringen äntligen lagt fast vilka mål som ska gälla för projektet. Regeringens beslut stämmer väl överens med hur vi redan arbetar i projektet och hur vi tidigare i år bestämde framtida inriktning, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

− Det är mycket bekymmersamt att beslutet inte berör framtiden för stödet till de biologiska museerna, som är en viktig grundbult i projektet säger Ulf Gärdenfors, stf chef för ArtDatabanken. Det innebär att våra samarbetspartner bland museerna fortfarande lever i osäkerhet om framtiden.

SLU har också tidigare fått ett uppdrag att till den 15 maj i år föreslå ytterligare effektiviseringar och besparingar för Artprojektet.

− Det är oroande att regeringen vill minska vår budget ännu mer, utöver den nedskärning med tio miljoner kronor som redan gjorts. Det fortsätter att skapa osäkerhet om projektets framtid. Alla de fantastiska människor som arbetar med Artprojektet behöver arbetsro för att kunna utveckla projektet efter de mål och förutsättningar som nu lagts fast, framhåller Johan Bodegård.

Regeringsbeslutet kan du läsa om du surfar till den här sidan: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/aktuellt1/nyheter1/2013/2/artprojektet-bra-med-klara-mal-men-annu-oro-kring-framtiden/

Marine zooplankton: diversity, systematics and biology

STIRS and ForBio proudly announces an advanced course on these fascinating organisms. The course will be held May 27-31, 2013, The Lovén Center for Marine Sciences, Tjärnö (Sweden). Application deadline: May 4, 2013.

Marine zooplankton is a term summarizing an incredibly high diversity of species from 18 animal phyla, partly spending their entire lifetime in the pelagic environment (holoplankton) or having a pelagic (usually larval) life stage (meroplankton). While some holoplanktonic organisms have high ecological impact on marine foodchains, lies much of the biodiversity in the meroplanktonic life stages of benthic animals. Knowledge of appropriate sampling and preparation techniques, identification skills – including a general awareness of changes in morphology due to ontogenetic stages-, and an understanding of taxonomic difficulties are prerequisite for all studies on planktonic organisms.

More information on this exciting course can be found here: http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/artdatabanken/the-swedish-taxonomy-initiative/research/research-school/

 

Svenska artprojektet går vidare

Regeringsbeslut om mål och inriktning för Svenska artprojektet dröjer. För att inte ytterligare tappa tempo har SLU nu bestämt att gå vidare i arbetet med att fastställa mål och inriktning och hantera den minskade budgeten.

Artprojektet har fått 10 mkr mindre i årets budget och ett uppdrag att redan 15 maj föreslå ytterligare besparingar. Verksamheten lider av att inte ha tydliga mål och personalen är mycket orolig, vilket gör det nödvändigt att agera nu.

− När regeringen meddelat sitt beslut om inriktning för Svenska artprojektet så kommer vi vid behov att anpassa vad vi bestämt, säger Johan Bodegård chef för ArtDatabanken.

Neddragningarna i budgeten kommer även att drabba museerna och forskningen vilket vi är mycket ledsna för. Vi kommer att samråda med våra samarbetspartners i projektet om hur den minskade budgeten ska hanteras.

Vi ser ett behov av att prioritera utveckling av system för digital publicering av artinformation. Därför behöver vi skjuta upp bokutgivningen tillsvidare. Två volymer kommer dock att publiceras 2013 respektive 2014. Ambitionen är att bokverket ska knytas ihop på något sätt, hur får vi återkomma till.

− Jag vill rikta ett särskilt tack till våra samarbetspartners bland forskare och museer för deras starka stöd och det fantastiska jobb de gör. Jag vill också tacka alla andra som engagerar sig för artprojektet, framhåller Johan Bodegård. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi nu utveckla projektet efter de nya förutsättningarna.

ArtDatabanken vill att Sverige ska fortsätta att gå i Linnés spår. Vi har en stark tro på att kunskapen från artprojektet är mycket viktig för att bevara den biologiska mångfalden.

Regeringsbeslut om Svenska artprojektets framtid den 17 januari

Strax före jul kom beskedet om att regeringen skär ned anslagen till Svenska artprojektet för 2013 med 10 miljoner. Detta trots den massiva opinionen mot nedskärningarna. Därtill har SLU fått i uppdrag att senast 31 maj 2013 själva föreslå ytterligare ”effektiviseringar och besparingar” inför 2014 års statsbudget. Den 17 januari fattar regeringen beslut om Svenska artprojektets framtida inriktning. Vad nedskärningarna i praktiken kommer att innebära vet vi alltså ännu inte.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som har engagerat sig på olika sätt för Svenska artprojektet.

Jag hoppas att alla som stretar på med kunskapsuppbyggnaden om de svenska arterna trots dessa dystra besked ska orka fortsätta arbeta i en positiv anda med sikte på:

  • Ökad taxonomisk kunskap om de svenska arterna
  • Bättre kännedom om arternas utbredning och ekologi
  • Förbättrad samlingsvård och ökad tillgänglighet för de biologiska samlingarna
  • Ökad spridning av artkunskap och ett ännu större engagemang från allmänheten vad gäller att rapportera in observationer och på andra sätt bidra till övervakningen av arternas populationer. ”Citizen science” ligger i tiden!

Om vi jobbar gemensamt åt samma håll tror jag att vi kan nå målet. Men detta viktiga arbete som bedrivs av så många människor behöver ökade resurser, inte minskade – och det hoppas jag att vi tillsammans kan fortsätta att långsiktigt arbeta för! Vi är många och vi har alla fakta på vår sida!