Om Rikard Sundin

Jag arbetar som forskningssekreterare inom Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Rapport om Svenska artprojektets vetenskapliga del 2002-2011

Nu har Svenska artprojektet sammanställt resultaten från de första tio årens (2002−2011) arbete med att kartlägga landets arter.

─Resultaten är häpnadsväckande, säger Ulf Gärdenfors chef för de vetenskapliga delarna av Artprojektet. Vi har inom Sveriges gränser hittat 860 arter som var helt okända för vetenskapen och ytterligare nästan 1600 arter som tidigare inte påträffats i landet. Dessutom har vi utbildat nya experter och skrivit 300 vetenskapliga artiklar.

Svenska artprojektet har som mål att hitta och beskriva alla Sveriges flercelliga arter. Arbetet bedrivs till stor del vid landets universitet och museer. Det koordineras av ArtDatabanken och har en vetenskaplig del med inventeringar, utforskning och tillgängliggörande av material och resultat. I en populärvetenskaplig del av projektet beskrivs dessutom landets arter på svenska i Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna.

En oberoende utvärdering beställd av regeringen under 2012 sammanfattade resultaten från Svenska artprojektets vetenskapliga del med orden: Den vetenskapliga produktionen är enorm, och de flesta av de finansierade projekten har levererat ”valuta för pengarna”. Svenska artprojektet har placerat Sverige i den absoluta eliten när det gäller kunskap om nationell fauna och flora.

─Med tanke på dessa resultat och att Sverige anser att biologisk mångfald är viktigt är vi bestörta över att regeringen nu beslutat minska budgeten till projektet med 10 miljoner, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

Rapporten kan laddas ned från ArtDatabankens hemsida (http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/ResultatrapportSvA2002-2011.pdf).

Debattartiklar om Svenska artprojektet

De senaste dagarna har det rasslat till i media – tre debattartiklar om Svenska artprojektet har publicerats. Via nedanstående länkar hittar du dit:

Newsmill:

1. Stefan Ekman: Landsbygdsministern vilseleder om artprojektet. http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/12/topptv-a-landsbygdsministern-vilseleder-om-svenska-artprojektet

Uppsala Nya Tidning:

2. Kjell Antonsson m.fl: Svenska artprojektet till slaktbänken? http://www.unt.se/debatt/svenska-artprojektet-till-slaktbanken-2015193.aspx

3. Mats Eriksson m.fl: Vill regeringen rasera denna kunskapssuccé? http://www.unt.se/debatt/vill-regeringen-rasera-denna-kunskapssucc-2015546.aspx

En grupp inom Facebook-nätverket Bevara Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med 2 200 medlemmar (https://www.facebook.com/groups/386207614766450/) har också skickat ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter där de vänder sig mot de föreslagna nedskärningarna av Svenska artprojektet i form av nedläggning av Nationalnyckeln och avveckling av museistödet.

Svenska artprojektets framtid i regeringens händer

Igår höll riksdagen debatt om hela utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Av de riksdagsledamöter som deltog i debatten var det endast Jens Holm (v) som tog upp Svenska artprojektet. Han sa: ”Vi tillför också extra pengar till det svenska artprojektet och för att rädda folkbildningsprojektet Nationalnyckeln.” Inte något av de övriga partierna tog upp frågan om Svenska artprojektets framtid, inte ens (mp). Efter debatten blev förslaget till beslut bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Det formella beslutet tas den 18 december.

Nu ligger alltså frågan om Svenska artprojektets framtid i regeringens händer. Och vi vet fortfarande inte vad regeringen som helhet kan enas om. Meningarna är delade, men de måste ju enas, så nu är det fråga om vilken sida som är starkast och envisast.

Ännu är det inte avgjort – det finns fortfarande möjlighet att göra något för att påverka beslutet i positiv riktning!

Beslut om Svenska artprojektet nästa vecka?

Här kommer lite aktuell information om Svenska artprojektet. Läget är fortfarande mycket kritiskt.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande med anledning av regeringens budgetproposition är nu tillgängligt och kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213Utgiftsomrade-23-Areell_H001MJU2/?html=true.

I betänkandet finns inte mycket nytt att hämta, utan där redogörs i stort sett för vad som tidigare sagts i budgetpropositionen och i de riksdagsmotioner som på olika sätt uttryckt stöd till Svenska artprojektet. Museistödet nämns inte alls, vilket man tyvärr nog får anse som ett dåligt tecken.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut lyder: ”tillstyrker utskottet de anslag som regeringen föreslagit för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (se bil. 2). Vidare tillstyrks de övriga här aktuella förslagen till riksdagsbeslut som lagts fram i budgetpropositionen. Utskottet ställer sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen har redovisat.”

Utskottet föreslår också att samtliga motionsyrkanden (motioner från MP, S och V som bl.a. uttrycker stöd till Svenska artprojektet) avstyrks.

De rödgröna oppositionspartierna har reserverat sig mot regeringspartiernas förslag till beslut, men det finns inget samlat alternativt förslag från oppositionen.

Riksdagsbeslutet tas den 13 december och därefter fattar regeringen beslut i frågan. När beslutet blir offentligt vet vi inte, men vi hoppas att senast få besked i samband med regleringsbrevet till SLU som bör komma den 20 december. Det är fortfarande oklart vad regeringen som helhet anser i frågan. De formuleringar som står i betänkandet kommer från Landsbygdsdepartementet.

Det har nu tyvärr varit knäpptyst i media ett längre tag, men jag hoppas att det kraftfulla stöd till Svenska artprojektet och Nationalnyckeln som manifesterats på olika sätt tidigare under året gör att det blir svårt att fatta ett nedskärningsbeslut. Ännu är det inte avgjort – det finns fortfarande möjlighet att göra något för att påverka beslutet!

Riksdagsmotioner som berör Svenska artprojektet

Hittills har tre riksdagsmotioner lämnats in som berör Svenska artprojektet. Det är ledamöter från Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har skrivit. Den närmaste månaden lär bli avgörande för Svenska artprojektets framtid.

Motionerna kan återfinnas via följande länkar:

Motion 2012/13:MJ231 Forskningens betydelse för hotade arter av Anita Brodén, Nina Lundström och Lars Tysklind (FP): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forskningens-betydelse-for-hot_H002MJ231/?text=true

Motion 2012/13:MP2408 (MP2408) Artprojektet av Helena Leander och Mats Pertoft (MP): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Artprojektet_H002-1AE7E805-A4CB-4C88-A313-098F0202EFEE/?text=true

Motion 2012/13:S32057 (S32057) Artprojektet av Désirée Liljevall och Krister Örnfjäder (S): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Artprojektet_H002-F4FF549B-EF15-49B5-AF60-FF5AB9E91BA8/?text=true

 

Inget tydligt besked om Svenska artprojektets framtid i budgetpropositionen

I höstens budgetproposition som presenterades i morse nämns Svenska artprojektet under utgiftsområde 23 (Landsbygdsdepartementet):

Riksdagens tidigare ställningstagande (bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128) om en särskild satsning till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet dels för ett nationellt referensverk som beskriver Sveriges samtliga flercelliga djur, växter och svampar, dels för stöd av taxonomisk forskning och inventering samt till biologiska samlingar bör inte längre gälla. Medelstilldelningen för Artprojektet bör fr.o.m. budgetåret 2013 beslutas av regeringen.

Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning och en strategisk uppgift när det gäller rapportering och kommu­nikation av arters förekomster, ekologi och hot­status genom olika tjänster och à jourhållning av olika databaser. Svenska artprojektet är en del av verksamheten vid Artdatabanken. Artprojektet är av stor betydelse för att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald.

Under utgiftsområde 20 (Miljödepartementet) nämns även Artportalen:

Artdatabankens verksamhet och dess webbplats Artportalen är exempel på insatser som ökar kunskapen och delaktigheten. Regeringen bedömer att arbetet med att kartlägga den svenska biologiska mångfalden på artnivå och tillgängliggöra denna kunskap är ett strategiskt viktigt arbete i flera avseenden. Arbetet är bland annat viktigt för att säkerställa kvaliteten i den rapportering som görs av allmänheten via Artportalen. En ökad kunskap om dåligt kända organismgrupper förväntas dels leda till att fler arter inrapporteras och dels öka kvaliteten i inrapporterade data. Därmed förbättras underlaget för fortsatta åtgärder. Regeringen bedömer att allmänhetens delaktighet i inrapporteringen av tillståndet för den biologiska mångfalden har en betydande roll i miljöövervakningsarbetet, och kan behöva underlättas framöver.

Det är glädjande att texterna tar upp Svenska artprojektet och ArtDatabankens verksamhet i mycket positiva ordalag. Dock ges inga besked om eventuella förändringar i budgetramen eller i verksamhetens innehåll. Vi vet alltså ännu ingenting om hur det går med t ex Nationalnyckeln eller Svenska artprojektets museistöd.

The Swedish Taxonomy Initiative and ForBio presents: DNA barcoding course 28-30 November, Uppsala

The course aims to present the DNA barcoding technique for species identification/taxonomy/keys/species descriptions/estimates of biodiversity etc. The concept, the techniques, databases, theory, applications e.g. monitoring, larvae,
gut content, customs, pitfalls, drawbacks and advantages. Sessions will contain e.g. laptop exercises, discussions, an ecologists view on species ID and monitoring/management/diversity index. We will broadly cover different organism groups (fungi, plants, inverts, verts, marine org. and protozoa).

Where?  Naturicum, Uppsala: Bäcklösavägen (direction Gottsunda).

Confirmed teachers so far:
Per Sundberg and Sarah Bourlat: introduction, concept of barcoding and MOTU:s
Tomas Lyrholm: case study from Swedish Agency for Marine and Water Management
Torbjörn Ekrem: NorBOL, databases & laptop exercises

Target group: PhD students with a general background in biology
Working language: English/Scandinavian
Recommended course credits: 1.5 ECTS
Fee: No course fee. For members of ForBio (Research School in Biosystematics: http://www.forbio.uio.no/) and STIRS (Swedish Taxonomy Initiative Research school) travel and accomodation costs get refunded. Other participants pay for travel and accommodation.

Registration: Registrations, which should be accompanied by a short CV (indicating the nature and stage of your research project) can be sent til Oct 26. Priority will be given to those PhD-students enrolled in the Swedish Taxonomy Initiative’s Research School
and members of ForBio if the maximum number of course participants is exceeded by the number of registrations.
Number of participants: Maximum 20.
Registration: Malin Strand, Coordinator STIRS (Swedish Taxonomy Initiative Research School: http://www.slu.se/en/collaborativecentres-
and-projects/artdatabanken/the-swedish-taxonomy-initiative/research/research-school/), e-mail: malin.strand@gu.se, tel: +46(0)705-654246
ForBIO coordinator: Christiane Todt, PhD, e-mail: Christiane.Todt@um.uib.no

Namnlista till stöd för Nationalnyckeln och museistödet

Nu finns en ny namnlista till stöd för den nedläggningshotade Nationalnyckeln och för fortsatt museistöd. Du hittar den här:

http://www.avaaz.org/en/petition/Namninsamling_till_stod_for_fortsatt_utgivning_av_bokverket_Nationalnyckeln_till_Sveriges_flora_och_fauna_forkortad_NN. Den förra namnlistan till stöd för Svenska artprojektet, som fanns på ArtDatabankens hemsida, undertecknades av ca 4800 namn innan den stoppades i förtid av SLU:s ledning. En sammanställning av de tusentals kommentarer som kom in finns här: http://www.nationalnyckeln.se/sv/Aktuellt/Sammanstallning/

Vi väntar oss någon form av besked om regeringens ståndpunkt vad gäller Svenska artprojektets framtid i höstens budgetproposition, som ska offentliggöras 20 september.

4 800 uttryckte sin mening om Svenska artprojektet

Den som ville kunde under sommaren på Nationalnyckelns hemsida uttrycka sina reaktioner på regeringens utredares förslag om neddragningar av det årliga anslaget till Svenska artprojektet. Mer än 4 800 underskrifter och synpunkter hade hunnit komma in, innan SLU:s ledning stoppade listan i förtid den 2 augusti. I fredags publicerades en sammanställning av antalet namn och av de kommentarer som kommit in på Nationalnyckelns hemsida: http://www.nationalnyckeln.se/sv/Aktuellt/Sammanstallning/. Ett tackbrev skickades ut till alla som skickat in synpunkter, med länk till sammanställningen.

Ett citat ur mängden av kommentarer: ”Nationalnyckeln är grym. Är inne på andra bandet om nattfjärilar, och det är så absurt bra att orden inte räcker till. Har aldrig blivit lika imponerad av ett bokverk som jag blivit av Nationalnyckeln, så snälla utredare, lägg inte ner anslagen till Nationalnyckeln, då det är det bästa och coolaste som Sverige någonsin gjort. ”

Enligt Nationalnyckelns hemsida ska sammanställningen inte uppfattas som SLU:s ståndpunkt och eftersom SLU:s ledning kommit fram till att hanteringen av en namnlista inte var förenlig med myndighetsrollen kommer sammanställningen av synpunkterna och listan inte att vidarebefordras till Landsbygdsdepartementet.

SLU:s beslut att stoppa namnlistan i förtid och att sammanställningen och kommentarerna inte ska skickas vidare till regeringen har blivit omskrivet bland annat i DN (26/8) där prorektor Lena Andersson-Eklund försvarar beslutet.

Vill du stödja Nationalnyckeln kan du till exempel gå med i Nätverket Bevara Nationalnyckeln på Facebook: http://www.facebook.com/groups/386207614766450/

 

Vad händer med Svenska artprojektet?

Här kommer en kortfattad uppdatering om vad som hänt kring sedan rapporten från den s k ”översynen” av Svenska artprojektet presenterades strax före midsommar.

Den 29 juni hölls den planerade hearingen om Svenska artprojektets framtid rum på Landsbygdsdepartementet. Ett fyrtiotal personer deltog. Alla som yttrade sig var mycket kritiska till förslaget om nedskärningar. De närvarande museerna riktade förstås huvuddelen av kritiken mot förslaget till nedskuret eller slopat museistöd. De flesta var också eniga om att digital artinformation är bra, men även om att en nedläggning av bokverket Nationalnyckeln inte skulle vara någon besparing.

Det var möjligt att skicka skriftliga synpunkter till Landsbygdsdepartementet fram till och med 1 augusti. Ca 175 organisationer och privatpersoner har lämnat in yttranden, ganska många av dem hittar ni här: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/svenska-artprojektet1/om-svenska-artprojektet/inkomna-yttranden-till-landsbygdsdepartementet-till-1-augusti-2012-08-13/. Ca 4 800 har protesterat mot nedskärningsförslaget via namnlistan på vår hemsida, många av dessa har också lämnat kommentarer, som nu sammanställs.

Ärendet bereds nu vidare i Regeringskansliet, vilket innebär att även andra berörda departement deltar (t ex Miljödepartementet). Det troliga är att man siktar på att ta ställning till utredarens förslag relativt snart, så att eventuella nedskärningar kan drivas igenom i samband med behandlingen av budgetpropositionen. Om det skulle föreslås nedskärningar väntar troligen politisk strid i Riksdagen. De rödgröna oppositionspartierna S, MP och V har såvitt jag vet tagit ställning mot nedskärningar av Svenska artprojektet. Min personliga bedömning är att om Regeringen, trots den massiva kritik som riktats mot utredningen och dess förslag, skulle bestämma sig för att föreslå nedskärningar, skulle många inom allianspartierna opponera sig.

Har ni frågor eller förslag är ni välkomna att höra av er till oss! Svenska artprojektet har öppnat ett Twitter-konto, följ oss gärna där:@SvenskaArtproje.

Några entusiaster har bildat en stödgrupp till Nationalnyckeln (Nätverket bevara Nationalnyckeln) på Facebook (http://www.facebook.com/groups/386207614766450/). Gå gärna med i det, om ni är Facebook-medlemmar och vill stödja oss och en fortsatt utgivning av Nationalnyckeln.