Nygammal styrelse för svenska systematikföreningen / (Partly) new board for the Swedish Systematics Association

In English below:

Vid svenska systematikföreningens årsmöte valdes en nygammal styrelse, och vid styrelsens konstituerande möte 20 Jan 2021 fastställdes styrelseledamöternas roller enligt följande:

Per Alström (ordförande) katalogsida UU
Niklas Wahlberg (vice ordförande) katalogsida LU
Johan Liljeblad (kassör) katalogsida SLU
Mårten Klinth (sekreterare) katalogsida GU
Ellen Sandström (ledamot) katalogsida LU

Dessutom adjungerades Anja Rautenberg som webbmästare

MYCKET STORT TACK till Mats Wedin, som gjort ett ovärderligt arbete i styrelsen under många år, senast som sekreterare!

English:

At the AGM of the Swedish Systematics Association, a partly new board was elected, and the roles of the members were decided on 20 Jan 2021 according to the following:

Per Alström (chair) web page UU
Niklas Wahlberg (vice chair) web page LU
Johan Liljeblad (treasurer) web page SLU
Mårten Klinth (secretary) web page GU
Ellen Sandström (member) web page LU

In addition, Anja Rautenberg was re-recruited as web master

HUGE THANKS to Mats Wedin for his invaluable service on the board for many years, most recently as secretary!

Course on DNA barcoding

Dear everyone, 
ForBio (Nordic Research School in Biosystematics) invites applicants to the course DNA-barcoding – from sequences to species. This course will be delivered ONLINE February 15 to 19, 2021: 30 hours of online live lessons and classes, as well as assignments for a written home exam (essay format). A good internet connection is required to follow the course. 
The course is open to everyone, but priority is on ForBio members, in particular PhD students and early career researchers from Nordic countries. Please see the ForBio course website for more information and how to apply. 
Deadline is January 10th!

Cheers, Torbjørn

ForBio Annual Meeting

Join us on Dec 3-4 for the ForBio – Research School in Biosystematics Annual Meeting. ForBio is organising a different annual meeting this year. We want to provide a platform to share your research and meet, but this should also be safe and inclusive. We will have a fully virtual ForBio Annual Meeting! All MSc and PhD students, postdocs, supervisors, faculty and the broader biosystematics community are invited to attend the 10th ForBio Annual Meeting, organised by the Natural History Museum, University of Oslo.

Sign up to attend, give a talk or present a poster/lightning talk by November 8th!

https://www.forbio.uio.no/events/meeting/2020/meeting2020.html

Medlemsavgiften / membership fee

Kom ihåg att betala medlemsavgiften, åtminstone för 2021 (och även för 2020, om du vill vara behörig att rösta på årsmötet). Information här: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Remember to pay the membership fee, at least for 2021 (and for 2020, if you wish to vote at the AGM). Information here: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Thursday 3 December 2020, 19:00 via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Just click on the zoom link above, and you’ll be automatically connected whether you have zoom installed on your computer/phone or not. 

The agenda has been published in Swedish just above this post. Please contact chairman per.alstrom[at]ebc.uu.se if you need an English translation.

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen

Torsdag 3 december 2020 kl. 19:00 via zoomhttps://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Klicka bara på zoomlänken strax före utsatt tid, så skall du anslutas till mötet oavsett om du har zoom installerat på datorn eller inte.

Dagordning:

Mötet öppnas

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Val av ordförande för föreningen

Val av övriga styrelseledamöter

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Val av valberedning på tre personer

Fastställande av eventuell årsavgift

Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Chef, enheten för botanik, Naturhistoriska riksmuseet

OBS! Ursäkta sent utlägg här – jag trodde det kommit ut på denna sida för länge sedan…

https://www.nrm.se/ommuseet/jobbahososs/ledigatjanster.9005019.html

When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough)

Är taxonomin verkligen det moderna, reproducerbara och inkluderande vetenskapsfält som det strävar efter att vara? Denna granskning av artbeskrivningar av svampar finner många förändringar till det bättre över tiden, men den gör samtidigt en del svårsmälta observationer som manar till eftertanke kring hur vi tar fram och kommunicerar taxonomiska resultat. 

When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough)
MycoKeys 72: 109-128
https://mycokeys.pensoft.net/article/56691/